<form id="lhtfd"></form>

  <address id="lhtfd"><nobr id="lhtfd"><nobr id="lhtfd"></nobr></nobr></address>

       Türk?e English Deutsch Russian

       Plastik boru kaynak makinesi ve aksesuarlar? üretiminin yüzde 65’ini ihra? eden Candan Makina’n?n ürünleri ?in’de taklit edilip yurt d???nda sat?lmaya ba?land?


       ?stanbul’da plastik boru kaynak makinas? ve aksesuarlar? üreterek yüzde 65’ini ihra? eden Candan Makina’n?n ürünleri ?in’de taklit edilip kendi logosu bas?larak yurt d???nda piyasaya sürüldü. ?lk ihracat?n? 1998 y?l?nda Rusya’ya yaparak ba?layan Candan Makina, o y?llarda yüzde 5 olan ihracat?n? bugün yüzde 65’e ??kararak Türkiye’nin ihracatta ula?t??? noktan?n ?nemli ?rneklerinden biri oldu.

       Türkiye’nin tek devlet destekli ihracat portal? turkishexporter.net üyesi olan Candan Makina Genel Müdürü Durmu? Candan, ihracata ba?lad?klar? ilk y?llarda üretimlerinin ancak yüzde 5’ini ihra? edebildiklerini fakat bunu bugün yüzde 65’e ??kard?klar?n? s?yledi. Candan, “Sürekli geli?en teknolojiyi takip ederek ürün gam?m?z? ve üretim kapasitemizi artt?rd?k. Plastik boru kaynak makinesi ve aksesuarlar? harici pirin? vana mamulleri üretimine de giren ?irketimiz son h?zla büyümeye devam etmektedir. ?uanda üretimimizin yüzde 65’ini ihracat olu?turuyor. Almanya, Dubai, Hindistan, ?ran, Irak, Kazakistan, Libya, M?s?r, Polonya, Rusya, Romanya, Suriye, Suudi Arabistan, Ukrayna, Makedonya, ba?ta olmak üzere yakla??k 40 ülkeye ihracat yap?yoruz. Yeni pazar olarak ise en ba?ta Afrika olmak üzere, Orta Asya ve Latin Amerika’ya ihracat yapmay? hedefliyoruz” dedi.

       HEDEF?M?Z YERL? ?? GüCüNü KULLANMAK

       Sekt?rde yerli üretimin azald???na dikkat ?eken Candan, kaliteli ürünlerinin taklitlerinin ?in’de yap?larak kendi firmalar?n?n logosu bas?l?p sat?ld???n? iddia etti. Algan, “Birinci hedefimiz yerli i?gücü kullanmakt?r. ?irketimiz bünyesinde ?al??an 150’ye yak?n personel say?m?z olup bu say? tedarik?i firma ?al??anlar? ile beraber 300 olmaktad?r. Sekt?r i?in yurt d??? pazar? ?ok geni?tir. ?zellikle belirtmek isterim ki, Candan Makina ürünlerinin ?in’de bire bir kopyas?n?n yap?l?p yurt d??? pazarlar?na Candan markas? ile “Made in Turkey” ibaresinin de yaz?larak sunulmas?, baz? Türk firmalar?n?n ?in’de üretim yapt?rarak dü?ük fiyatlarla olu?turduklar? haks?z rekabettir. Son olarak gümrüklerimizden beklentilerimiz, ?in ürünlerinin yurda giri?ine kar??, yerli mallar? koruyucu tedbirler ?eklinde gümrük vergilerini artt?rmas? ve miktarlar?n kota koyulmas?d?r” ?eklinde konu?tu

       Printer Friendly   Hit : 35.413

       SITE SEARCH


       This web site designed and coded under XHTML1 and CSS2 standarts .All rights reserved. 2010 Candan Co.

       RSS Facebook Twitter Flickr
       微信投资10元加导师